Regulamin sklepu

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego  www.wcf.com.pl
usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem
www.wcf.com.pl prowadzony jest przez WCF ZDROWIE MEDYCYNA
EDUKACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie
(ul. Grottgera 34b/1 63-100 Śrem), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001077068, NIP 7851817360,
REGON : 527347721,adres poczty elektronicznej (e-mail):
wielkopolska.fizjo@wcf.com.pl,
tel. 512 046 048.
2. Sklep www.wcf.com.pl działa na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sklep www.wcf.com.pl , zasady świadczenia tych usług,
warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a
także
tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do
korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu
www.wcf.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie
się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania
Zamówienia.
6. Sklep www.wcf.com.pl prowadzi sprzedaż Usług,
za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach.
7. Usługi oferowane w Sklepie są legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie
przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z
dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia

23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.
II. DEFINICJE
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej
www.wcf.com.pl umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
www.wcf.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę
Sprzedaży ze
Sprzedawcą.
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór
zasobów w
systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane
Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem
www.wcf.com.pl

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – WCF ZDROWIE MEDYCYNA
EDUKACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie
(ul. Grottgera 34b/1 63-100 Śrem),
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0001077068, NIP 7851817360, REGON : 527347721,
adres poczty elektronicznej (e-mail): wielkopolska.fizjo@wcf.com.pl, tel. 512
046 048.
PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między
Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną
przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia
Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na
subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-
mail
bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących
Produktów dostępnych w Sklepie.
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług
Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) korzystanie z Newslettera.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie
odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej
Sklepu
treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i
prezentowanych w nim materiałów.
IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG
ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1
Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu
Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu
złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania
przez Usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z
Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa
ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest
w
złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT,
cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów przesyłki.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie
od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do

poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek dokonać rejestracji
Konta.
5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą
Formularza Zamówień  – 24 godziny na dobę przez cały rok.
6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w
godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 17:00 oraz w soboty od 11:00-
14:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00 lub w soboty po
14, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie
przez
Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie
wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w
pkt. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu
(faktura VAT), który będzie przekazany w dniu skorzystania z usługi za
zgodą Klienta, lub będzie przesyłany w formie elektronicznej, zgodnie z
wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.
w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca umożliwia płatność za pośrednictwem elektronicznego
serwisu płatności (PayU.pl).
2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą
karty kredytowej. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy
Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że
Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej.
VII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o
charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie
z
Newslettera).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia
za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
wielkopolska.fizjo@wcf.com.pl
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy
Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do
zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w
takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli
o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na
przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie
Usługi
Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za
niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno
Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania
przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.
IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
www.wcf.com.pl
korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością WCF ZDROWIE
MEDYCYNA EDUKACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Śremie (ul. Grottgera 34b/1 63-100 Śrem), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001077068, NIP
7851817360, REGON : 527347721
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony
www.wcf.com.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej
zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść
oraz zawartość strony www.wcf.com.pl stanowi
naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem
polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z
obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu
Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a
Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze
negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze
stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z
pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą
(Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom
właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia
17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą
(Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z
pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez
złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy
przez sąd polubowny.